• طبق گایدلاین‌های اروپایی و آمریکایی در سال 2015 ترکیب دارویی Sofosbuvir/Daclatasvir ، درمان انتخابی برای تمام ژنوتیپ‌های هپاتیت Cگزارش شده است.
  • پاسخ به درمان در بيماران غير سيروتیک کليه ژنوتيپ ها درمدت ۱۲هفته بیش از ۹۵ درصد بوده است
  • در مطالعات انجام شده در ایران در مدت ۱۲ هفته همراه با ريباويرين(Per-protocol) در بیماران سیروتیک ۹۸ درصد پاسخ به درمان گزارش شده‌است.
  • عوارض دارويي گزارش شده در این مطالعه نزدیک به صفر بوده و سرد درد و ضعف در برخي موارد در ابتداي درمان گزارش شده است.
  • ترکيب کردن دو دارو در يک قرص کار ساده‌اي نمي‌باشد بطوري که فقط کشور ايران اين ترکيب را توليد نموده‌است و SOVODAK يک ابتکار ايراني محسوب مي‌شود.

© 2017 All Rights Reserved By Sovodak